333. Pr. of Gothic style sashes, 39 3/4" x 38 3/4", $795.00 ea.