198. English type diamond paned sashes,31 1/8" x 37 7/8", $525.00 ea.